Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Quy trình đấu thầu xây dựng được tiến hành như thế nào?

Quy trình đấu thầu xây dựng được tiến hành như thế nào?

Đăng bởi Phuc Minh

Hiểu đầy đủ về quy trình đấu thầu xây dựng sẽ giúp các nhà quản lý, những chủ thể tham gia nói chung có nền tảng pháp lý trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

1. Đấu thầu xây dựng là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu xây dựng đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu. Qua đó để nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ như: tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp… Tất cả các hoạt động dựa trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế. Đấu thầu cũng là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình.

Đấu thầu là quá trình chủ đầư tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng nhu cầu của mình

Trong nền kinh tế thị trường, người mua (chủ đầu tư) tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng và dịch vụ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng với chi phí thấp nhất. Mục tiêu của người bán là được cung cấp hàng hoá, dịch vụ với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

Hiểu được chính xác, đầy đủ về nghiệp vụ – quy trình đấu thầu sẽ mang lại cho các chủ thể tham gia đấu thầu nhưng lợi ích sau:

 • Thứ nhất, có căn cứ nền tảng pháp lý trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
 • Thứ hai, thực hiện lành mạnh hoá các quan hệ xã hội trong lĩnh vực sử dụng vốn, đất đai của nhà nước.
 • Thứ ba, thu hút và tạo ra nhiều nguồn vốn.

2. Quy trình đấu thầu xây dựng được tiến hành như thế nào?

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005Luật Đấu thầu năm 2013, quy trình đấu thầu xây dựng được tiến hành theo các bước sau.

2.1. Mời thầu

Để tiến hành mời thầu, bên mời thầu phải chuẩn bị các công việc sau:

Sơ tuyển nhà thầu

Theo Điều 217 Luật Thương mại, bên mời thầu có thể tổ chức sơ tuyển nhà thầu. Từ đó lựa chọn nhà thầu có khả năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra. Việc sơ tuyển nhà thầu nhằm đảm bảo, thư mời thầu sẽ giới hạn trong các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu bao gồm:

 • Thông báo mời thầu;
 • Các yêu cầu liên quan đến hàng hoá, dịch vụ đấu thầu;
 • Phương pháp định giá, so sánh, xếp hạng, lựa chọn nhà thầu;
 • Những chỉ dẫn liên quan đến việc đấu thầu.

Để đảm bảo tính minh bạch và cơ hội cạnh tranh tối đa cho các nhà thầu, hồ sơ mời thầu cần phải rõ ràng. Trường hợp bên mời thầu thay đổi nội dung trong hồ sơ mời thầu thì phải gửi nội dung thay đổi bằng văn bản đến các bên dự thầu. Thời gian gửi là trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất 10 ngày. Để các bên dự thầu có thời gian hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu có thể thu lệ phí phát hành hồ sơ mời thầu. Chi phí về việc cung cấp Hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định.

Thông báo mời thầu

Để đảm bảo tính cạnh tranh, tất cả các gói thầu khi tổ chức đấu thầu phải được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp đấu thầu rộng rãi. Hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế. Thông báo mời thầu phải có đủ các thông tin như sau:

 • Tên địa chỉ của bên mời thầu;
 • Tóm tắt nội dung đấu thầu;
 • Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu;
 • Chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu.

2.2. Dự thầu

Sau khi công khai thông báo mời thầu, các nhà thầu quan tâm làm thủ tục dự thầu. Hồ sơ dự thầu phải nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu. 

Sau khi thông báo mời thầu được công khai, các nhà thầu quan tâm đến gói thầu hoặc đã ở trong danh sách sơ tuyển sẽ làm thủ tục dự thầu.

Bên mời thầu chịu trách nhiệm:

 • Hướng dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện tham gia dự thầu;
 • Thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu
 • Giải đáp các thắc mắc
 • Quản lý và bảo mật hồ sơ dự thầu.

Bên dự thầu có thể phải nộp một khoản tiền bảo đảm khi nộp hồ sơ dự thầu. Tiền bảo đảm được nộp dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu nhằm bảo đảm hiệu lực của hồ sơ dự thầu.  

Đăng ký ngay Khóa học Đấu thầu cơ bản

Tỷ lệ đặt cọc, ký quỹ, bảo lãnh dự thầu không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa dịch vụ đấu thầu. Tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu.

Bên dự thầu không được nhận lại lại tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu trong trường hợp:

 • Rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu (thời điểm đóng thầu);
 • Không ký hợp đồng hoặc từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp trúng thầu.

Bên nhận bảo lãnh cho bên dự thầu có nghĩa vụ bảo đảm dự thầu cho bên được bảo lãnh trong phạm vi giá trị tương đương số tiền đặt cọc, ký quỹ.

2.3. Mở thầu

Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định. Trường hợp không có thời điểm ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu.

Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai. Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu.

Các hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn thì không được chấp nhận. Và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở. Các bên dự thầu không được sửa hồ sơ sau khi mở thầu.

Những hồ sơ dự thầu đúng hạn phải được mở công khai . Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích những nội dung chưa rõ trong hồ sơ dự thầu. Việc giải thích hồ sơ dự thầu phải được lập thành văn bản.

Khi mở thầu, bên mời thầu và bên dự thầu có mặt phải ký vào văn bản.

Biên bản mở thầu phải có nội dung sau đây:

 • Tên hàng hóa, dịch vụ;
 • Ngày, giờ, địa điểm mở thầu;
 • Tên, địa chỉ của bên mở thầu, dự thầu;
 • Giá bỏ thầu của bên dự thầu;
 • Các nội dung sửa đổi, bổ sung;
 • Và các nội dung có liên quan (nếu có).

2.4. Đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu

Hơ sơ dự thầu được đánh giá và so sánh theo từng địa chỉ, làm căn cứ đánh giá hoàn thiện

Hồ sơ dự thầu được đánh giá theo từng tiêu chí, thang điểm và phương pháp được ấn định trước khi mở thầu.

Khi đánh giá, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu giải thích các vấn đề liên quan. Yêu cầu bên mời thầu và ý kiến bên dự thầu phải lập thành văn bản. Trường hợp bên mời thầu sửa đổi nội dung hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải gửi bằng văn bản nội dung sửa đổi đến tất các các bên dự thầu. Trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất 10 ngày. Để các bên dự thầu có điều kiện hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình.

2.5. Xếp hạng, lựa chọn nhà thầu

Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng, lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trường hợp nhiều nhà thầu có cùng số điểm thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu.

2.6. Thông báo kết quả thầu và ký kết hợp đồng

Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu.

Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng đối với các bên trúng thầu trên cơ sở sau đây:

 • Kết quả đấu thầu;
 • Các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu;
 • Nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu.

Sau trúng thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên trúng thầu đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng. 

Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến thời điểm bên trúng thầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên trúng thầu không được nhận lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng nếu từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng được giao kết.

Trên đây là một số thông tin về quy trình đấu thầu xây dựng. Hy vọng với những kiến thức trên, các nhà quản lý, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu thầu có thể có thêm kiến thức trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Bảo đảm lành mạnh hoá hoạt động đấu thầu xây dựng.

(Tham khảo)

Xem thêm các thông tin hữu ích về Đấu thầu: Tại đây


Chi tiết về các khóa học đấu thầu xin liên hệ:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO PHÚC MINH ANH (PMA)

Hotline: 0973145129 – 0889718988

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

0 Bình luận
10

Có thể bạn quan tâm

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !