Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư

Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư

Đăng bởi Phuc Minh
đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư

Hiện nay, quy định về việc đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan được quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015.

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh xin giới thiệu với quý bạn đọc toàn văn nội dung thông tư này:

BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10/2015/TT-BXDHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

Căn cứ Pháp luật

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, các thành viên Ban quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 105 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

2. Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

4. Các cá nhân khác có nhu cầu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Quản vận hành nhà chung cư là việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị kỹ thuật, các dịch vụ bảo vệ, an ninh, vệ sinh môi trường, quản lý rủi ro và hướng dẫn việc sử dụng nhà chung cư cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là tổ chức được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo).

3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nhà chung cư và đào tạo nghiệp vụ về việc quản lý, sử dụng, vận hành các hệ thống thiết bị kỹ thuật của nhà chung cư (bao gồm hệ thống điện, nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy, thang máy, thang cuốn, vệ sinh môi trường), việc bảo vệ, an ninh và quản lý rủi ro trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

4. Học viên là các đối tượng tham gia khóa học kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này.

5. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp cho học viên sau khi đã hoàn thành khóa học về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo).

6. Thành viên Ban quản trị nhà chung cư là chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư được hội nghị nhà chung cư bầu để tham gia Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

7. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

8. Giảng viên cơ hữu là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Điều 4. Điều kiện công nhận cơ sở đào tạo

Tổ chức có đủ điều kiện sau đây thì được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

1. Có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật.

2. Có cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo theo quy định như sau:

a) Có các phòng học bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu là 1,5 m2 cho mỗi học viên và có phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập;

b) Có địa điểm thực hành đáp ứng chương trình học tại các nhà chung cư đã được đưa vào sử dụng và do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý.

3. Có bộ phận quản lý hoạt động đào tạo và người phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

4. Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung theo quy định tại Chương III của Thông tư này.

5. Có tối thiểu 40% số giảng viên cơ hữu trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo

Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm các giấy tờ sau đây:

1. Văn bản đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao có chứng thực giấy tờ đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có ghi chức năng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

3. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo lý thuyết có thời hạn tối thiểu là 01 năm; hợp đồng hoặc văn bản liên kết thực hành tại các nhà chung cư đã đưa vào sử dụng và do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý.

4. Quyết định thành lập bộ phận quản lý hoạt động đào tạo và văn bản bổ nhiệm hoặc giao người phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

5. Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Thông tư này kèm theo tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra.

6. Quy chế đào tạo do cơ sở đào tạo ban hành, trong đó quy định cụ thể điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo áp dụng đối với từng đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này và 02 mẫu giấy chứng nhận sẽ cấp cho học viên.

7. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy theo mẫu quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này và hồ sơ của từng giảng viên, bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học;

b) Bản kê khai kinh nghiệm theo mẫu quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm đối với giảng viên; trường hợp là giảng viên cơ hữu thì phải có thêm bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội do cơ sở đào tạo chi trả bảo hiểm.

Điều 6. Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại cơ sở đào tạo

1. Giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải là người đã tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với chuyên đề giảng dạy quy định tại Khoản 2 Điều này và có thời gian công tác liên quan đến chuyên đề giảng dạy tối thiểu từ 03 năm trở lên; trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên nhưng không phù hợp với chuyên đề giảng dạy thì phải có thời gian công tác liên quan đến chuyên đề giảng dạy tối thiểu từ 05 năm trở lên.

2. Yêu cầu về trình độ của giảng viên quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

a) Đối với giảng viên tham gia giảng dạy phần kiến thức cơ sở quy định tại Điều 8 của Thông tư này thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành pháp luật, quản trị doanh nghiệp, xây dựng hoặc bất động sản;

b) Đối với giảng viên giảng dạy các chuyên đề quy định tại Điều 9 của Thông tư này thì phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

– Trường hợp giảng dạy chuyên đề 1 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, luật, kiến trúc, xây dựng, bất động sản;

– Trường hợp giảng dạy chuyên đề 2 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành điện, cơ khí, cấp thoát nước;

– Trường hợp giảng dạy chuyên đề 3 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành phòng cháy, chữa cháy, an ninh, cảnh sát;

– Trường hợp giảng dạy chuyên đề 4 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, tự động hóa;

– Trường hợp giảng dạy chuyên đề 5 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường hoặc ngành cấp thoát nước, quy hoạch đô thị, quản lý đô thị và công trình;

– Trường hợp giảng dạy chuyên đề 6 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý đô thị và công trình, bảo hiểm, luật, an ninh, cảnh sát.

3. Mỗi bài giảng, chuyên đề quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Thông tư này phải có từ 02 giảng viên trở lên đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tham gia đăng ký giảng dạy.

Điều 7. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đào tạo

1. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau:

a) Tổ chức có nhu cầu đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này đến Bộ Xây dựng (thường trực là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản);

b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, cơ quan được giao tiếp nhận và xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm tra hồ sơ trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng nơi cơ sở đào tạo dự kiến tổ chức đào tạo kiểm tra các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

2. Quyết định công nhận cơ sở đào tạo được ban hành theo mẫu quy định tại phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này và có giá trị trong thời hạn 05 năm; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phải gửi Quyết định này cho cơ sở đào tạo, Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký Quyết định; trước khi hết thời hạn được phép đào tạo 06 tháng, nếu cơ sở đào tạo có nhu cầu tiếp tục đào tạo thì phải nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này để được Bộ Xây dựng công nhận.

3. Trường hợp sau khi được Bộ Xây dựng công nhận mà cơ sở đào tạo có đề xuất thay đổi, bổ sung địa điểm hoặc thay đổi, bổ sung giảng viên tham gia đào tạo thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung địa điểm đào tạo thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm và bản sao Quyết định công nhận cơ sở đào tạo của Bộ Xây dựng đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chấp thuận;

b) Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung giảng viên giảng dạy thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm theo hồ sơ giảng viên theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 của Thông tư này đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chấp thuận;

c) Việc chấp thuận thay đổi hoặc bổ sung các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết phải kiểm tra điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này thì thời hạn chấp thuận là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nội dung chấp thuận cho phép thay đổi hoặc bổ sung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Điều 8. Về kiến thức cơ sở

Phần kiến thức cơ sở có tổng thời lượng là 12 tiết, bao gồm 02 bài giảng sau đây:

1. Bài giảng về pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư (08 tiết).

2. Bài giảng về các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư (04 tiết).

Điều 9. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Phần học lý thuyết bắt buộc có tổng thời lượng là 44 tiết, bao gồm 06 chuyên đề sau đây:

a) Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư (08 tiết);

b) Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư (12 tiết);

c) Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là PCCC) tại nhà chung cư (08 tiết);

d) Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (08 tiết);

đ) Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải (04 tiết);

e) Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư (04 tiết).

2. Ngoài 6 chuyên đề quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm các chuyên đề đào tạo khác theo nhu cầu của học viên.

3. Phần khảo sát, thực hành có tổng thời lượng 12 tiết, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Khảo sát thực tế hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này;

b) Thực hành nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân, vệ sinh môi trường, công tác an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thao tác phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư;

c) Các phần thực hành khác có liên quan đến nhà chung cư theo nhu cầu của học viên;

d) Sau khi khảo sát, thực hành, các học viên phải viết bài thu hoạch bao gồm các nội dung: quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư; đánh giá về nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, PCCC và vệ sinh môi trường của nhà chung cư đã khảo sát.

Điều 10. Đề cương bài giảng kiến thức cơ sở

1. Đối với bài giảng quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung như sau:

a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư;

b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư;

c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư.

2. Đối với bài giảng quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung như sau:

a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

3. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm các nội dung khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

Điều 11. Đề cương các chuyên đề kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Đề cương chuyên đề 1 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung;

c) Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư;

d) Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

đ) Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư;

e) Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu trữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư;

g) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

2. Đề cương chuyên đề 2 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị;

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

3. Đề cương chuyên đề 3 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

4. Đề cương chuyên đề 4 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy, thang cuốn;

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

5. Đề cương chuyên đề 5 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường của nhà chung cư;

b) Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh;

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị;

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

6. Đề cương chuyên đề 6 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp hạng rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm;

b) Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư);

c) Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai tại nhà chung cư;

d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

Chương IV

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO

Điều 12. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì phải học toàn bộ chương trình quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư này.

2. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này, ngoài yêu cầu phải học kiến thức quy định tại Điều 10, các Điểm a, b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (với 14 tiết) thì còn phải học thêm các kiến thức sau đây:

a) Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư (04 tiết);

b) Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư (02 tiết);

c) Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, bao gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư (02 tiết);

d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

Điều 13. Nguyên tắc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Chỉ các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này mới được phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

2. Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, lịch học, danh sách giảng viên giảng dạy khóa học cho từng đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này và lịch kiểm tra cuối khóa học;

b) Việc tổ chức đào tạo phải đúng địa điểm, theo đúng nội dung chương trình và sử dụng giảng viên đã được Bộ Xây dựng chấp thuận theo quy định của Thông tư này, từng buổi học phải có nhật ký giảng dạy có chữ ký xác nhận của giảng viên tham gia giảng dạy;

c) Đối với học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì sau khi kết thúc phần đào tạo lý thuyết, phải tham gia khảo sát, thực hành, viết báo cáo kết quả thực hành theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư này và phải tham gia kiểm tra cuối khóa học theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này. Sau khi có kết quả kiểm tra cuối khóa học, thủ trưởng cơ sở đào tạo phải lập Hội đồng để đánh giá kết quả học tập, làm cơ sở ghi vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo;

d) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này thì sau khi hoàn thành khóa học theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

Điều 14. Kiểm tra cuối khóa học

1. Học viên thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này được tham dự kiểm tra cuối khóa học khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã tham dự tối thiểu 80% số tiết học phần lý thuyết;

b) Đã tham dự đầy đủ phần khảo sát, thực hành và có báo cáo thu hoạch theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư này.

2. Trường hợp học viên phải dừng hoặc tạm dừng khóa học thì phải học bổ sung đủ số chuyên đề còn thiếu theo quy định của Thông tư này trước khi tham dự kiểm tra cuối khóa học.

3. Việc kiểm tra cuối khóa được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận trong thời gian 90 phút. Việc chấm bài kiểm tra phải do các giảng viên đã tham gia giảng dạy thực hiện.

4. Trường hợp học viên kiểm tra không đạt kết quả theo quy chế đào tạo thì cơ sở đào tạo phải tổ chức kiểm tra lại.

5. Căn cứ vào lịch đào tạo đã được cơ sở đào tạo thông báo theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này, Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo có thể cử cán bộ tham gia giám sát việc đào tạo và kiểm tra cuối khóa học của cơ sở đào tạo.

Điều 15. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo

1. Việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo được thực hiện theo quy định như sau:

a) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, sau khi kiểm tra đạt kết quả và được Hội đồng đánh giá kết quả học tập đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo mẫu quy định tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra;

b) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này, sau khi tham gia đầy đủ số tiết học quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này thì được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý sử dụng nhà chung cư cho thành viên ban quản trị nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa học;

c) Các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này mà thực hiện các quy định về đào tạo, kiểm tra áp dụng cho cả 2 đối tượng và có nhu cầu thì được cấp 02 giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

2. Việc in ấn, quản lý, cấp phát Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này do cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo có giá trị trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày ký; khi Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo hết thời hạn thì các học viên phải tham gia học bổ sung các kiến thức đã thay đổi so với chương trình khung quy định tại Chương III của Thông tư này để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo mới theo quy định của Thông tư này.

4. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, cơ sở đào tạo phải gửi báo cáo kết quả đào tạo đến Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa học và Bộ Xây dựng theo mẫu quy định tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 16. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo vẫn còn giá trị nhưng bị hư hỏng, rách nát thì người có giấy gửi đơn đề nghị cấp đổi kèm theo 02 ảnh (3×4) và giấy chứng nhận gốc đến cơ sở đào tạo để được cấp đổi giấy chứng nhận; cơ sở đào tạo ghi “cấp đổi” vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo vẫn còn giá trị nhưng bị mất thì người có giấy gửi đơn đề nghị cấp lại kèm theo 02 ảnh (3×4) đến cơ sở đào tạo để được cấp lại giấy chứng nhận; cơ sở đào tạo ghi “cấp lại” vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ sở đào tạo đã cấp giấy chứng nhận lần đầu căn cứ vào hồ sơ lưu trữ để thực hiện cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo cho người có đơn. Thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận cấp lại hoặc cấp đổi là thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đã bị mất hoặc bị hư hỏng, rách nát.

4. Trường hợp cơ sở đào tạo đã giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì người đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo gửi đơn kèm theo giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chỉ định cơ sở đào tạo cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận.

5. Chi phí cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo do người đề nghị chi trả bằng với chi phí cấp mới giấy chứng nhận.

Điều 17. Lưu trữ hồ sơ khóa học

1. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ khóa học theo quy định tại Khoản 2 Điều này để lưu trữ, phục vụ cho công tác quản lý và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ khóa học bao gồm:

a) Danh sách học viên tham dự từng khóa học và danh sách học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo của từng khóa học;

b) Nhật ký giảng dạy quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này;

c) Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy từng khóa học đã đăng ký;

d) Bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy;

đ) Sổ quản lý việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo;

e) Đối với đối tượng thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì phải kèm theo báo cáo thu hoạch, bài kiểm tra cuối khóa (bao gồm cả bài kiểm tra lại nếu có) và biên bản đánh giá kết quả học tập của Hội đồng đánh giá kết quả học tập.

3. Thời gian lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Chương V

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Tổ chức kiểm tra, thanh tra cơ sở đào tạo

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận trong phạm vi cả nước.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất hoặc kiểm tra theo đề nghị của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được Bộ Xây dựng công nhận trên địa bàn.

3. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra về nhà ở thực hiện thanh tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Các hành vi vi phạm trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Cho thuê, cho mượn tư cách pháp nhân để thực hiện đào tạo.

2. Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo hoặc đào tạo khi đã hết hạn được phép đào tạo ghi trong Quyết định công nhận cơ sở đào tạo hoặc trong văn bản chấp thuận điều chỉnh theo quy định của Thông tư này.

3. Sử dụng không đúng giảng viên đã đăng ký với Bộ Xây dựng; đào tạo không có nhật ký giảng dạy; sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung quy định tại Chương III của Thông tư này.

4. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư khi chưa được Bộ Xây dựng công nhận.

5. Giảng dạy không đủ thời lượng chương trình theo quy định tại Chương III của Thông tư này.

6. Cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học không đúng quy định của Thông tư này.

7. Không lưu trữ hồ sơ đào tạo; không báo cáo tình hình đào tạo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Thông tư này.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Việc xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 của Thông tư này được quy định như sau:

a) Tổ chức đào tạo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 hoặc 3 Điều 19 của Thông tư này thì bị tạm đình chỉ việc đào tạo trong thời hạn 01 năm, kể từ thời điểm hành vi vi phạm bị phát hiện. Trường hợp vi phạm lần thứ hai trở đi một trong các hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Thông tư này thì bị đình chỉ đào tạo vĩnh viễn và xóa lên khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Người đứng đầu cơ sở đào tạo, cá nhân có liên quan tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại;

b) Tổ chức đào tạo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5 hoặc 6 Điều 19 của Thông tư này thì không công nhận kết quả đào tạo và bị công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản về khóa đào tạo có vi phạm và các Giấy chứng nhận đã được cấp của khóa đào tạo đó;

c) Tổ chức đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 19 của Thông tư này thì phải bổ sung hồ sơ hoặc gửi báo cáo còn thiếu theo quy định; trường hợp không bổ sung hồ sơ hoặc không gửi báo cáo theo quy định của Thông tư này thì không công nhận giá trị của Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo có vi phạm.

2. Các cơ sở đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 của Thông tư này, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều này, còn bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Bộ Xây dựng thực hiện tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vĩnh viễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với cơ sở đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Thông tư này;

b) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện không công nhận kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của cơ sở đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Thông tư này.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Xử lý chuyển tiếp

1. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (sau đây gọi chung là Thông tư số 14/2011/TT-BXD) phải hoàn tất hồ sơ để được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo theo quy định của Thông tư này;

Trường hợp quá thời hạn quy định tại Khoản này mà các cơ sở đào tạo chưa gửi hồ sơ để được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định của Thông tư này thì không được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và bị xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản.

2. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo được cấp theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD có giá trị trong thời hạn là 05 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; trường hợp giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát hoặc bị mất thì được cấp đổi hoặc cấp lại theo quy định của Thông tư này.

3. Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD chưa kết thúc thì cơ sở đào tạo được tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD (trừ trường hợp cơ sở đào tạo có nhu cầu bổ sung kiến thức theo quy định của Thông tư này); việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

4. Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo thì thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư này.

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Xây dựng

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Thông tư này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo trên địa bàn; tổng hợp và gửi báo cáo về tình hình đào tạo của các cơ sở trên địa bàn về Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 23. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và báo cáo Bộ Xây dựng quyết định công nhận theo quy định của Thông tư này.

2. Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết các đề xuất thay đổi, bổ sung sau khi đã được Bộ Xây dựng quyết định công nhận.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

4. Phối hợp với Trung tâm thông tin của Bộ Xây dựng đăng tải danh sách các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận (bao gồm cả việc thay đổi, bổ sung địa điểm, giảng viên), xóa tên cơ sở đào tạo, công khai thông tin về các cơ sở đào tạo, các cá nhân bị xử lý vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

5. Đăng tải các thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều này trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

6. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này theo định kỳ. Và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Điều 24. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo

1. Tổ chức đào tạo theo đúng quy định của Thông tư này.

2. Báo cáo việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này.

3. Thông báo cho học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD về thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư này.

4. Chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

5. Thực hiện các quy định khác của Thông tư này và của pháp luật có liên quan.

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

2. Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để giải quyết. Hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án Nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, Cục QLN (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà


PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Tên tôi là …………………………………………………………………………………………

CMND (Hộ chiếu) số …………., cấp ngày….tháng ….năm……………., nơi cấp ………..

Đại diện (ghi tên cơ sở đào tạo) ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………..,  Số điện thoại …………………., Số Fax ……….E-mail …..

Căn cứ quy định tại Điều 05 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cơ sở đào tạo ……………….. (ghi tên cơ sở đào tạo) đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công nhận ……………………… (ghi tên cơ sở đào tạo) đủ điều kiện được tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo các nội dung sau đây:

1. Địa điểm đào tạo lý thuyết: ……………………………………………………………………

2. Địa điểm đào tạo thực hành: …………………………………………………………………

3. Kèm theo văn bản này có các giấy tờ theo quy định của Thông tư số ………../2015/TT-BXD bao gồm:

a) ……………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………………………

d) ……………………………………………………………………………………………………

đ) ……………………………………………………………………………………………………

e) ……………………………………………………………………………………………………

Cơ sở đào tạo ……………… (ghi tên cơ sở đào tạo) xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo, cam kết tuân thủ thực hiện các quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan sau khi được Bộ Xây dựng công nhận./.

 ……….. ngày ……. tháng ……. năm …….
Thủ trưởng cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ sở đào tạo)

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)
——-

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

SttHọ và tên giảng viênNgày, tháng, năm sinhĐơn vị đang công tácTốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngànhKinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng ký giảng dạy (ghi rõ số năm)Chuyên đề đăng ký giảng dạyChữ ký của giảng viên
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
        
        
 Thủ trưởng cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ sở đào tạo)

PHỤ LỤC 3

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN

1) Họ và tên giảng viên: ……………………………………. Năm sinh: ………………………

2) Chức vụ …………………………………………………………………………………………

3) Nơi đang công tác: …………………………………………………………………………….

4) Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………

5) Tốt nghiệp đại học (hoặc cao học, tiến sĩ) chuyên ngành: ………………………………..

6) Quá trình công tác:

SttQuá trình công tác
(từ năm ….. đến năm …..)
Lĩnh vực công tácSố năm kinh nghiệm
(1)(2)(3)(4)
    
    
Xác nhận của thủ trưởng cơ quan,
đơn vị nơi công tác
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 4

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../QĐ-BXD…….., ngày ….. tháng ….. năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận …………… (tên cơ sở đào tạo) có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 tại địa điểm sau đây:

1. Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: ………………………………………………………

2. Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành: …………………………………………………….

Điều 2. Cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 của Quyết định này phải tổ chức đào tạo theo đúng địa điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo (để theo dõi, k/tra);
– Website Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (để đăng tải);
– Lưu: VT, Cục QLN (2b)
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 5

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
—————–
Ảnh 3×4 (đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo)     Số: ……… /ĐTQLVH(1) (……………………….) (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3) Cấp cho ông/bà: ………………………………. CMND (Hộ chiếu) số: …. cấp ngày…./…./ tại … Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức tại: …………………………………………………. Từ ngày ……. tháng ……. năm……. Đến ngày ……tháng ……. năm……. Xếp loại: ……………………………… ………, ngày …….tháng …….năm ….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO (4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)    

Ghi chú:

1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận thì ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới.

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp lại thì ghi (cấp lại lần thứ…..).

3. Ghi tên cơ sở đào tạo.

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm).

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau:

– Mặt ngoài: nền mầu đỏ đun; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 cm; phía dưới ghi chữ “GIẤY CHỨNG NHẬN” bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 14;

– Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi theo mẫu nêu trên.

PHỤ LỤC 6

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
—————–
Ảnh 3×4 (đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo)     Số: ……………/ĐTBQT(1) (………….…………………..) (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CHO THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3) Cấp cho ông/bà: ………………………………. CMND (Hộ chiếu) số: …. cấp ngày…./…./ tại … Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, vận hành nhà chung cư tổ chức tại: ……………………………………………………. Từ ngày ……. tháng ……. năm……. Đến ngày ……tháng ……. năm……. ………, ngày …….tháng …….năm ….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)    

Ghi chú:

1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận thì ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới.

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp lại thì ghi (cấp lại lần thứ…..).

3. Ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa.

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm).

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau:

Mặt ngoài: nền màu xanh lá cây đậm; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 cm; phía dưới ghi chữ “GIẤY CHỨNG NHẬN” bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 14;

– Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi theo mẫu nêu trên.

PHỤ LỤC 7

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
——-
Số: ………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC,
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Sở Xây dựng

Cơ sở đào tạo: ……….. (tên cơ sở đào tạo) báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

Khóa đào tạo lần thứ: ……………… được tổ chức từ ngày:  …../…../ ….. đến ngày…./…./…. tại địa chỉ:………… có số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của khóa đào tạo này là học viên, cụ thể như sau:

1. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm:

SttHọ và tênĐơn vị công tácThời hạn giấy chứng nhậnGhi chú
(1)(2)(3)(4)(5)
     
     
     
     
     
     

2. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị bao gồm:

SttHọ và tênĐơn vị công tácThời hạn giấy chứng nhậnGhi chú
(1)(2)(3)(4)(5)
     
     
     
     
     
     
Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Xây dựng (để b/c);
– Lưu: ………
….., ngày…. tháng…. năm………
Thủ trưởng cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Cột 3. Ghi nơi đang công tác (nếu có); đối với Ban quản trị thì ghi địa chỉ nhà chung cư.

PHỤ LỤC 8

 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH ……..
SỞ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..….., ngày ….. tháng ….. năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng …………… báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn như sau:

1. Tính từ ngày…./…./….đến ngày…./…./….trên địa bàn tỉnh (hoặc TP) … có số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

a) Số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là ……………………………………

b) Số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị là ………………………………………..

2. Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình quản lý đào tạo trên địa bàn ……….

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:…..
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem chi tiết khóa học cấp chứng chỉ quản lý vận hành tòa nhà chung cư: Tại đây


Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO PHÚC MINH ANH (PMA)

Hotline: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

error: Nội dung đã được bảo vệ !