Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Quy định mới về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Quy định mới về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Đăng bởi Phuc Minh
Quy định mới về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Công việc bức xạ

Công việc bức xạ theo quy định mới bao gồm:

 • Sử dụng nguồn phóng xạ; sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
 • Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ và xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;
 • Sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ;
 • Xây dựng cơ sở bức xạ; chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ;
 • Xuất khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
 • Nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
 • Đóng gói, vận chuyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, bao gồm:

 • Tư vấn kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
 • Đánh giá công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân;
 • Giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân;
 • Kiểm xạ;
 • Tẩy xạ;
 • Đánh giá hoạt độ phóng xạ;
 • Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ;
 • Đo liều chiếu xạ cá nhân;
 • Kiểm định thiết bị bức xạ;
 • Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ;
 • Thử nghiệm thiết bị bức xạ;
 • Đào tạo an toàn bức xạ;
 • Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện các dịch vụ quy định từ điểm a đến điểm k khoản 3 Điều 1 Nghị định này.

Điều kiện cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Theo quy định của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, để được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực; điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh; và một số điều kiện khác tùy theo từng công việc.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, để được cấp giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ. Nguồn nhân lực phải tuân thủ các điều kiện sau:

 • Nhân viên bức xạ có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ;
 • Có người phụ trách an toàn (Người phụ trách an toàn phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ. Và được bổ nhiệm bằng văn bản theo khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử). Trường hợp sử dụng nguồn phóng xạ hở phải có người phụ trách tẩy xạ. Người phụ trách tẩy xạ phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ. Trường hợp sử dụng thuốc phóng xạ phải có nhân viên được đào tạo về vật lý y khoa.

Liên hệ triển khai dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Về điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh, phải bảo đảm mức liều chiếu xạ trong ngưỡng cho phép trong điều kiện làm việc bình thường cho nhân viên bức xạ và công chúng; có thiết lập khu vực kiểm soát và khu vực giám sát; có dấu hiệu cảnh báo bức xạ theo tiêu chuẩn; có nội quy an toàn bức xạ;…

Các công việc: Sản xuất, chế biến chất phóng xạ; lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ; xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ; chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ;… phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực; an toàn, an ninh theo quy định từ Điều 6 đến Điều 13 Mục 1 Chương II Nghị định này.

Thẩm quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ. Trừ các trường hợp: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh thì do UBND tỉnh cấp phép.

Trường hợp với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế di động được sử dụng tại các tỉnh khác nhau. Thì UBND tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị X-quang đặt trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép.

Thời hạn của Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ

Theo Điều 37 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, chứng chỉ nhân viên bức xạ không có thời hạn. Nhưng Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có thời hạn như sau:

12 tháng. Đối với việc: Nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ nhóm 4, nhóm 5 theo QCVN 6:2010/BKHCN (Cấp cho từng chuyến hàng đối với nguồn phóng xạ kín, nhiều chuyến hàng đối với nguồn phóng xạ hở);

06 tháng. Đối với việc: Nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 theo QCVN 6:2010/BKHCN, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân (cấp cho từng chuyến hàng);

06 tháng. Đối với việc: Vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

05 năm. Đối với công việc vận hành thiết bị chiếu xạ.

03 năm. Đối với các công việc bức xạ khác.

Thời hạn của giấy phép gia hạn được tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ. Giấy phép sửa đổi, bổ sung, cấp lại có thời hạn như thời hạn của giấy phép cũ. Trừ trường hợp sửa đổi giấy phép để hợp nhất các giấy phép đã được cấp và còn hiệu lực thì có thời hạn theo thời hạn của giấy phép được cấp gần nhất.

Liên hệ triển khai dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Điều kiện cấp giấy đăng ký hoạt động; điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề; thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động và chứng chỉ hành nghề đối với dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trước ngày Nghị định số 142/2020/NĐ-CP có hiệu lực, được tiếp tục hoạt động cho đến khi giấy phép, giấy đăng ký hết thời hạn hiệu lực.

Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị nhưng đến ngày Nghị định số 142/2020/NĐ-CP có hiệu lực vẫn chưa được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải bổ sung hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Điều kiện đào tạo về vật lý y khoa đối với các cơ sở y học hạt nhân, cơ sở xạ trị được áp dụng kể từ ngày 01/2/2026.


Xem thêm các quy định liên quan: Tại đây

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO PHÚC MINH ANH (PMA)

Hotline: 0973145129 – 0889718988

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

4 Bình luận

Phan Nhat 11/07/2017 - 10:00 chiều

Cần đơn giản hóa thủ tục về năng lượng nguyên tử theo xu hướng đổi mới sáng tạo mà chính phủ đang thực hiện

Đỗ Phạm 11/07/2017 - 10:01 chiều

Cám ơn bạn vì bài viết và thông tin rất bổ ích.

Phuc Minh 01/03/2021 - 9:42 sáng

Cám ơn bạn nhé!

Thuy Ngo 11/07/2017 - 10:01 chiều

Ứng dụng Năng lượng nguyên tử trong cuộc sống không phải là ít. Tuy nhiên, cần phổ biến pháp luật một cách rộng rãi hơn. Cám ơn b!!!

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !