Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Hồ sơ an toàn bức xạ những điều cần biết

Hồ sơ an toàn bức xạ những điều cần biết

Đăng bởi Phuc Minh
ho-so-an-toan-buc-xa

Tổ chức tiến hành công việc bức xạ phải lập, lưu và quản lý hồ sơ an toàn bức xạ. Vậy chúng bao gồm những gì? và có các quy định nào liên quan?

Quy định lập, lưu giữ và cập nhật hồ sơ an toàn bức xạ

Điều 29 Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) năm 2008 quy định về hồ sơ an toàn bức xạ (ATBX) như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, thường xuyên cập nhật, lưu giữ các hồ sơ sau đây:

a)    Hồ sơ về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;

b)    Hồ sơ kiểm xạ, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn;

c)    Nhật ký và hồ sơ về sự cố trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;

d)   Hồ sơ đào tạo, hồ sơ sức khỏe và hồ sơ liều chiếu xạ của nhân viên bức xạ;

đ)    Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.  

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trình các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

3. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định sau đây:

a) Hồ sơ được chuyển giao cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân. Khi tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ chấm dứt hoạt động;

Khai-giang-dao-tao-an-toan-buc-xa

Liên hệ triển khai Dịch vụ An toàn bức xạ và hỗ trợ hồ sơ thanh tra

b) Hồ sơ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng mới, khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân  sở hữu, sử dụng mới;

c) Hồ sơ quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này được chuyển giao cho cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng mới;

d) Hồ sơ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận nhân viên bức xạ. Khi nhân viên bức xạ chuyển đi làm việc cho tổ chức, cá nhân mới.

Bên cạnh đó, Điều 17 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng cũng quy định cụ thể hơn về hồ sơ an toàn bức xạ như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, thường xuyên cập nhật, lưu giữ các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật NLNT với các nội dung sau:

a) Hồ sơ về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân;

Liên hệ triển khai Dịch vụ An toàn bức xạ và hỗ trợ hồ sơ thanh tra

b) Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc. Và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, trong đó ghi lại: kế hoạch kiểm xạ; công tác kiểm xạ; kết quả kiểm xạ định kỳ; tài liệu bảo dưỡng; kiểm định; hiệu chuẩn thiết bị kiểm xạ; và các tài liệu khác có liên quan;

c) Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ, hạt nhân khi tiến hành công việc bức xạ;

d) Hồ sơ đào tạo của nhân viên bức xạ;

đ) Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ. Trong đó ghi lại kết quả khám sức khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân viên;

e) Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư này. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ được cập nhật ít nhất một năm một lần. Và sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều tra, giới hạn liều. Và khi có yêu cầu;

g) Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

h) Hồ sơ kiểm xạ đối với công chúng gồm các nội dung: chương trình quan trắc và kết quả quan trắc bức xạ môi trường, kết quả hiệu chuẩn thiết bị quan trắc.

mua-lieu-ke-ca-nhan

Liên hệ triển khai Dịch vụ An toàn bức xạ và hỗ trợ hồ sơ thanh tra

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên bức xạ, đối tượng khác có liên quan về hồ sơ chiếu xạ nghề nghiệp; thực hiện lưu giữ, chuyển giao hồ sơ về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp theo quy định tại Điều 29 của Luật Năng lượng nguyên tử. Hồ sơ sức khỏe và hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ phải được lưu giữ trong thời hạn 30 năm kể từ khi không còn làm công việc bức xạ.

3. Nhân viên bức xạ phải bảo quản và lưu giữ sổ theo dõi liều bức xạ cá nhân. Cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ những thông tin trước đây liên quan đến chiếu xạ nghề nghiệp của mình.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân, người phụ trách ATBX cần lập và lưu giữ đầy đủ hồ sơ. Các thành phần hồ sơ ATBX quy định tại Điều 17 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN.

Mục đích lập, lưu và quản lý hồ sơ

Hồ sơ ATBX nhằm mục đích:

  • Phục vụ công tác quản lý hiệu quản bảo đảm ATBX khi tiến hành công việc bức xạ;
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước khi có yêu cầu;
  • Chuyển giao cho tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng mới, khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân  sở hữu, sử dụng mới;
  • Chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận nhân viên bức xạ. Khi nhân viên bức xạ chuyển đi làm việc cho tổ chức, cá nhân mới;
  • Chuyển giao cho cơ quan ATBX và hạt nhân. Khi tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ chấm dứt hoạt động;

Quy định xử lý vi phạm về hồ sơ an toàn bức xạ

Điều 14 Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử quy định về hành vi vi phạm các quy định về hồ sơ ATBX như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ một trong các tài liệu sau đây:

a) Kết luận thanh tra; kiểm tra, tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập hoặc không lưu giữ một trong các hồ sơ, tài liệu sau đây:

a) Hồ sơ về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ;

b) Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc của nhân viên bức xạ;

c) Hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ;

d) Nhật ký vận hành, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ;

đ) Hồ sơ về sự cố trong quá trình tiến hành công việc bức xạ;

Liên hệ triển khai Dịch vụ An toàn bức xạ và hỗ trợ hồ sơ thanh tra

e) Hồ sơ đào tạo, hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ;

g) Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ;

h) Hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

i) Hồ sơ xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ;

k) Hồ sơ về việc gửi hàng phóng xạ khi vận chuyển vật liệu phóng xạ.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không chuyển giao hồ sơ quy định tại Điểm b Khoản 1, các điểm a, b, c, d, e và g Khoản 2 Điều này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi chấm dứt hoạt động;

b) Không chuyển giao hồ sơ quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 2 Điều này cho cơ sở sở hữu, sử dụng mới. Khi nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ được chuyển giao cho cơ sở mới.

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ báo cáo phân tích an toàn đối với cơ sở bức xạ khi xin cấp giấy phép xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động theo quy định.
Kiem-dinh-X-quang, CT
Đọc thêm:

Liên hệ triển khai Dịch vụ an toàn bức xạ, đào tạo và tư vấn pháp lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử:

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Hotline: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !